Πρόσκληση: «Υποβολή υποψηφιότητας συνεργασίας δέκα (10) ιατρών εξωτερικών συνεργατών Α.Π.Υ. με την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. για το Γ.Ν.Θήρας»

Περίοδος υποβολής υποψηφιοτήτων από 10/03/2020 έως και 27/03/2020, ώρα 14:00