Οδηγίες προς τους πολίτες για τα μέτρα ατομικής υγιεινής προς αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού- Το τηλέφωνο επικοινωνίας των πολιτών με τον Ε.Ο.Δ.Υ. είναι το 1135 και βρίσκεται σε 24ωρη λειτουργία