Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο με τίτλο «Integrating Innovation and Promoting Cluster Organization in WOMen Enterprises», με ακρωνύμιο «ICON WOM-EN»……….